Društvene i druge posebne usluge

Dokumentacija o nabavi pružanja usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru ustanove Dom hrvatskih veterana u Lipiku, Ulica Marije Terezije 5

Troškovnik za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru ustanove Dom hrvatskih veterana u Lipiku, Ulica Marije Terezije 5