Pravilnici

Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika

Pravilnik o odgovornosti zaposlenika za provedbe obveza iz radnog odnosa

Pravilnik o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanja usluga Ustanova za pružanje podrške i pružanja usluga braniteljsko - stradalničkoj populaciji i drugim osobama

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma hrvatskih veterana

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju zaposlenika

Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

Naputak o uredskom poslovanju

Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Plan brojčanih oznaka Doma hrvatskih veterana