Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. ZJN