Izvještaji

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Izvješće o radu Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu